Algemene voorwaarden

AutoInspectie.nl is een handelsnaam van AutoInspectie Nederland B.V., nader te noemen AI. AI staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 55985661. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant alsmede te downloaden op www.autoinspectie.nl. AI is een onafhankelijke organisatie welke voorziet in de behoefte om op een onafhankelijke en heldere wijze Inspecties en Taxaties uit te voeren op voertuigen en werkmaterieel. Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatste gewijzigd op 1 maart 2013.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden;
Federatie TMV : Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende zaken, gevestigd te Amsterdam. Zie ook www.federatie-tmv.nl;
Inspecteur : een medewerker van AI die Voorwerpen optisch beschrijft en een eventuele waardevermindering of herstelkosten toekent aan het Voorwerp;
Inspectie : het opnemen en inspecteren van Voorwerpen door de Inspecteur, zomede het uitbrengen van bevindingen;
Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van één of meer diensten of producten van AI;
Overeenkomst : een (schriftelijke) overeenkomst tussen AI en Opdrachtgever waarbij AI zich verplicht aan Opdrachtgever één of meer producten of diensten te leveren tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor geldende prijs;
Taxateur: een erkend register taxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, zijnde lid van de Federatie TMV en/of ingeschreven bij de Stichting VRT;
Taxatie(rapport) : het opnemen en waarderen van Voorwerpen door de Taxateur, zomede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever in een taxatierapport;
Voorwerpen : alle roerende zaken waarover de diensten van AI zich kunnen uitstrekken;
Waarde : de aan de Voorwerpen door de Taxateur toegekende waarde;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening, offertes en Overeenkomst(en) van of met AI en alle daarmee verbande houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van AI dan wel anderszins in een rechtsverhouding tot AI komt te staan, stemt in met (de toepasselijkheid van) de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van AI wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is AI niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van AI’s aanbod.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst tussen AI en een Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen, al dan niet online, of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij AI en de aanvaarding daarvan door AI. De Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra AI met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.
3.2 Een opdracht kan onder meer omvatten:
het bespreken en adviseren over de mogelijkheid om tot een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen te komen;
- het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;
- Het voeren van onderhandelingen door een Taxateur;
- Begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 4. Inspectie
4.1 De Inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het Voorwerp en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
4.2 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele Inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achter- of onderliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. 4.3 De Opdrachtgever garandeert dat AI vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren Voorwerp en alle te inspecteren onderdelen daarvan.
4.3 De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Inspecteur en/of Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Inspecteur en/of Taxateur het recht zijn onder artikel 8 genoemde honorarium aan te passen.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen brengt de Inspecteur zijn bevindingen uit in een inspectierapport. Het inspectierapport bevat een zodanige beschrijving van het Voorwerp dat het te identificeren is, eventueel de vaststelling van de waardevermindering of herstelkosten, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden of gehouden dient te worden.
4.5 Het is AI toegestaan om alle data die zij verkrijgt in het kader van een Inspectie, te verzamelen, op te slaan en/of te verwerken alsmede op enigerlei wijze aan te wenden in het kader van haar bedrijfsvoering.

Artikel 5. Taxatie
5.1 De Taxatie wordt uitgevoerd door een geregistreerd en erkend Taxateur, bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het Voorwerp en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd naar aanleiding waarvan door de Taxateur een waardeoordeel zal worden gegeven met betrekking tot het getaxeerde Voorwerp.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen brengt de Taxateur zijn bevindingen uit in een taxatierapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, de gehanteerde waarde definitie, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden en gehouden dient te worden.
5.3 De Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de Taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen en AI aanvaardt jegens derden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.
5.4 Het is AI toegestaan om alle data die zij verkrijgt in het kader van een Taxatie, te verzamelen, op te slaan en/of te verwerken alsmede op enigerlei wijze aan te wenden in het kader van haar bedrijfsvoering.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1 AI voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen zonder dat AI een resultaatsverplichting op zich neemt. AI geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, nodig in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van AI of redelijkerwijze voorzienbaar voor de Opdrachtgever, tijdig aan AI worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan AI zijn verstrekt heeft AI het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever alle door AI benodigde gegevens aan AI ter beschikking heeft gesteld.
6.4 AI is te allen tijde gerechtigd derden in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
6.5 Overeenkomstig de opdracht tot Taxatie en/of Inspectie wordt een opdracht tot Taxatie en/of Inspectie geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot Taxatie eindigt met de Taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het Taxatierapport. De opdracht tot Inspectie eindigt met de Inspectie van het Voorwerp en het eventueel uitbrengen van een inspectierapport.

6.6 De Opdrachtgever zal de Inspecteur en/of Taxateur bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Inspecteur en/of Taxateur alsmede, buiten de Inspecteur en/of Taxateur om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder betrokkenheid van de Inspecteur en/of Taxateur en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. En in het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Inspecteur en/of Taxateur het recht zijn onder artikel 8 genoemde honorarium aan te passen.

Artikel 7. Koop of afstand
7.1 Indien en voor zover de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek geldt het hiernavolgende:
- Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/ natuurlijk persoon gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden.
- De Opdrachtgever/ natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien AI met zijn instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijnen zijn verstreken.
- Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Prijzen/Tarieven
8.1 Levering van producten en/of diensten door AI geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door AI gehanteerde prijzen en tarieven.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen of anders aangegeven zijn door AI gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
8.3 Kosten, die geen deel uitmaken van de prijzen en tarieven maar die verband houden met de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, te vermeerderen met BTW.
8.4 In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
8.5 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van AI vastgesteld aan de hand van een uurtarief of de afhandeling van een Voorwerp, ook wel genoemd honorarium.

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen of vooraf, of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door AI aan te wijzen bankrekening te geschieden zonder enige korting of verrekening. AI behoudt zicht tevens het recht voor openstaande vorderingen te verrekenen.
9.2 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 9.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is AI gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% in rekening te brengen.
9.3 Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling aan AI tevens de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:
- indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; de buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’;
- indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: 15% van de door de Opdrachtgever aan AI verschuldigde bedragen, met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom
10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door AI aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan AI of aan licentiegevers van AI. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van in zijn geheel opeisbare boete van EUR 5.000,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de AI overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.
10.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van AI als bedoeld in artikel 10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AI enige door AI aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen (al of niet in digitale vorm), tenzij anders overeengekomen.
10.3 Geen enkele bepaling in de tussen AI en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten als bedoeld in artikel 10.1.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 De Opdrachtgever verplicht zich jegens AI om tijdens en na het einde van de Overeenkomst op geen enkele wijze informatie te verstrekken aan derden omtrent de financiën, werkwijze, leveranciers, afnemers, relaties, bijzonderheden of anderszins vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige gegevens AI dan wel de door haar geëxploiteerde onderneming(en) betreffende, tenzij zij daartoe gehouden zijn op grond van een op haar/hem rustende wettelijke verplichting.
11.2 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 5.1 bepaalde verbeurt zij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, aan AI, een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete ter hoogte van een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van AI om de meerdere schade op de Afnemer te verhalen.

Artikel 12. Klachten
12.1 Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen tien werkdagen na ontvangst van een inspectie- dan wel taxatierapport van AI, dan wel in het geval dergelijke rapporten niet worden opgemaakt binnen tien werkdagen na factuurdatum (van de eerste factuur), schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan AI mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens AI terzake van gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van AI wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen AI en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of uit enige ander hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de tussen AI en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan EUR 5.000,- (vijfduizend euro).
13.2 Aansprakelijkheid van AI voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige ander schade dan die bedoeld in artikel 13.1 is uitgesloten.
13.3 AI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AI is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.4 Buiten de in artikel 13.1 genoemde gevallen rust op AI geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AI.
13.5 AI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart AI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Artikel 14. Verjaring
14.1 Voor de Opdrachtgever verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de Overeenkomst door verloop van dertien maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 15. Geschillen
15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Klantenservice

Waar kunnen wij u mee helpen?
Tel: 088 - 7740400

Openingstijden:
ma t/m vr 08:00-18:00 uur.